Zapraszamy do Biura Kancelarii:

Toruń, ulica Słowackiego 23/5, 87-100 Toruń

Biuro czynne w godzinach 8.00-15.00

Spotkania wymagają wcześniejszego ustalenia terminu.

Kontakt: tel. 604 - 933 -215

e-mail: kancelaria@melete.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego MELETE Aleksandra Sikorska-Lewandowska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 23/5, 87-100 Toruń, NIP 8882281062.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kancelaria@melete.pl.  
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. w celu wykonania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
  5. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Kancelarii lub nawiązaniu  współpracy z Kancelarią na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO — dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą),
  6.  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:
  1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, spraw prowadzonych przez Kancelarię oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres 10 lat od końca roku, w którym sprawa została zakończona;
  2. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Państwu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte;
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać te dane; nie krócej niż do upływu terminów przedawnienia.
 3. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 3 ust. 3-6. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w przepisach - art. 17 RODO,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych, o ile jest to wykonalne.
 6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy, tacy jak: podmioty zajmujące się usługami księgowymi, informatycznymi, a także ubezpieczyciele, likwidatorzy szkód, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcowie prawni lub adwokaci działający jako substytuci.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.