Radca Prawny:

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbe Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr-645 ( od lipca 2005 r.).

Pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską pt Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny napisała w Katedrze Prawa Handlowego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na UMK w Toruniu (temat pracy dypl. Problematyka obciążania akcji ograniczonymi prawami rzeczowymi) oraz Studia Europejskie w Centrum Europejskich Studiów Specjalnych im. Jeanna Moneta przy UMK w Toruniu, (temat pracy dypl. Harmonizacja polskiego prawa ochrony konsumenta ze standardami Wspólnot Europejskich).

W roku 2013 obroniła rozprawę doktorską pt Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni, którą następnie wydano drukiem.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie spółdzielczym oraz zagadnieniach prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek akcyjnych oraz spółek z o.o. a także spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego, prawa nieruchomości oraz ustawy o własności lokali. Zajmuje się również tematyką ochrony danych osobowych w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz zarządców nieruchomości. Autorka wielu artykułów specjalistycznych i glos oraz Autorka trzech monografii, współautorka jednej monografii oraz podręcznika prawa handlowego dla studentów.  

Wykaz ważniejszych publikacji naukowych: 

MONOGRAFIE:

1. Mała wspólnota mieszkaniowa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020

2.RODO w praktyce zarządcy nieruchomości, (N. Daśko, A. Sikorska-Lewandowska), DIFIN Warszawa 2019.

3. Podstawowe instytucje prawa handlowego, (K. Zacharzewski, A. Sikorska-Lewandowska, M.T. Kłoda) TNOiK, Toruń 2018. 

4. Uchwały właścicieli lokali: studium prawne, CH Beck Warszawa 2017.

5. Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni, TNOiK Toruń 2013. 

 

Wykaz publikacji dostępny na stronie UMK:

 

https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?eid=31233560